วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2554

โฮงมูนมังเมืองขอนแก่น

คือหอ เก็บสมบัติที่เก็บรวบรวมเรื่องอันเป็นที่มาของเมืองขอนแก่นหรือพิพิธภัณฑ์ เมืองจัดตั้งขึ้นมาเพื่อเชื่อมโยงให้ชุมชนเกิดจิตสำนึกในความรักและหวงแหน ท้องถิ่นของตนเองและเป็นศูนย์กลางการศึกษาค้นคว้าข้อมูลประวัติศาสตร์เมือง ขอนแก่นจัดสร้างด้วยงบอุดหนุนของ ททท. จำนวน 18 ล้านบาท ในปี2540แล้วเสร็จเมื่อปี 2546คำว่า "โฮง" ในภาษาอีสานหมายถึง โรงหรือห้องโถงที่มีขนาดใหญ่ ส่วนคำว่า"มูนมัง" หมายถึงทรัพย์สมบัติหรือมรดกโฮงมูนมังเมืองขอนแก่นเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก็บ ภูมิปัญญาที่มีการเล่าเรื่องต่างๆ ของเมืองขอนแก่น เล่าเรื่องปฏิสัมพันธ์ของคนลาวคนจีน คนญวนหรือคนฝรั่ง ที่มาอยู่เมืองขอนแก่นนานมาแล้วเป็นร้อยๆปีจนถึงวิถีชีวิตของผู้คนใน ปัจจุบัน รวมไปถึงวัฒนธรรมประเพณีต่างๆที่สืบทอดมาจนถึงทุกวันนี้ข้อมูลด้านประวัติศาสตร์ที่ได้นอกจากการค้นคว้าเอกสารแล้วยังมีทีมนัก ประวัติศาสตร์ช่วยดูแลและได้มีการตั้งทีมครูโรงเรียนเทศบาลจำนวน 7-8 คนออกไปสืบค้นประวัติที่บ้านดอนบม บ้านโนนเมืองบ้านดอนพันชาด และบ้านทุ่มซึ่งเป็นที่ตั้งเมืองขอนแก่นในอดีตเมื่อ 230ปีที่ผ่านมาโฮงมูนมังเมืองขอนแก่น แบ่งการจัดแสดงออกเป็น 5ส่วนมีการนำเสนอเนื้อหาหลากหลายรูปแบบ เช่น คำบรรยาย ภาพประกอบภาพถ่ายหุ่นจำลอง คอมพิวเตอร์ และสื่อวิดีทัศน์รวมไปถึงข้าวของโบราณต่างๆซึ่งบางชิ้นเป็นของจำลองแต่บาง ชิ้นก็เป็นของจริงที่เจ้าของได้บริจาคให้กับพิพิธภัณฑ์เพื่อให้ผู้ที่มาชม ได้ศึกษา
ส่วนที่ 1เป็นการแนะนำเมือง ขอนแก่นเกี่ยวกับความเชื่อเรื่องชื่อของเมืองขอนแก่นลักษณะทางกายภาพลักษณะ ภูมิศาสตร์โบราณวัตถุที่แสดงถึงอารยธรรมอันสูงส่งของเมืองขอนแก่นที่มีมายาว นานนอกจากนั้นภายในส่วนจัดแสดงนี้ยังมีข้อมูลเกี่ยวกับการขุดค้นพบโครง กระดูกไดโนเสาร์พันธุ์ใหม่ของโลก ที่มีชื่อว่า "ภูเวียงโกซอรัสสิรินธรเน" และ"สยามโมไทรันนัส อีสานเอนซิส"
              


ส่วนที่ 2จัดแสดงเกี่ยวกับ ประวัติศาสตร์เมืองขอนแก่นที่มีอายุกว่า3,000-5,000ปีมาแล้ว เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีและความเชื่อในด้านต่างๆของเมือง ขอนแก่นนับตั้งแต่ยุคสมัยก่อนประวัติศาสตร์และสมัยประวัติศาสตร์ที่นำไปสู่ การรวมตัวเป็นชุมชนรวมทั้งมีหุ่นจำลองแสดงวัฒนธรรมโบราณต่างๆหรือที่เรียก ว่า"ฮีตสิบสอง"ซึ่งหมายถึงประเพณีที่จะมีในแต่ละเดือนของชาวขอนแก่นให้ดูครบ ทุกเดือน
ส่วนที่ 3การตั้งเมืองเป็น เรื่องราวเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของการอพยพโยกย้ายในการตั้งเมืองของ บรรพบุรุษ ซึ่งการเดินทางอพยพโยกย้ายถิ่นฐานบ้านเมืองมีถึง 7ครั้งก่อนจะปักหลักลงในพื้นที่ที่เป็นเมืองขอนแก่นปัจจุบันรวมทั้งมีชื่อ และภาพวาดของเจ้าเมืองขอนแก่นในอดีตและประวัติของผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการ ตั้งเมืองขอนแก่นพิธีตั้งเสาหลักเมือง เป็นต้น
ส่วนที่ 4บ้านเมืองและวิถีของชาวขอนแก่นเป็นเรื่องราว เกี่ยวกับวิถีชีวิตและการดำรงชีพของประชาชนที่อาศัยอยู่ในเมืองขอนแก่น ประมาณ 100ปีที่ผ่านมาที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติและวัฒนธรรมที่ผู้คนเหล่านั้น ได้เดินทางเข้ามาประกอบอาชีพและค้าขาย เช่น ชาวฝรั่ง ชาวจีน ชาวเวียดนามชาวอินเดียเป็นต้นซึ่งมีการจำลองชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้าน ผ่านรูปปั้นหุ่นขนาดเท่าคนจริงเช่น การประกอบอาชีพเกษตรกรรม การทอผ้า ฯลฯ


ส่วนที่ 5เป็นเรื่องราวเกี่ยว กับชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวขอนแก่นในปัจจุบันทั้งด้านวัฒนธรรมประเพณีที่ ยังคงปฏิบัติสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบันรวมถึงเศรษฐกิจการเมือง การปกครองการศึกษาและจัดแสดงภาพถ่ายรวมทั้งประวัติของบุคคลที่มีความสำคัญ ต่อประเทศและชาวขอนแก่น เช่น นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์ นายแพทย์รางวัลแมกไซไซและภราดรศรีชาพันธุ์ นักเทนนิสชื่อดังของเมืองไทยในขณะนี้เป็นต้นนอกจากนี้ยังมีการประชาสัมพันธ์ สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจท้างด้านธรรมชาติโบราณคดีและเทศกาลที่เป็น เอกลักษณ์ของเมืองขอนแก่นมีรูปจำลองของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในจังหวัดขอนแก่น